Optson

Zanprol (omeprazol)


Huvudsaklig användning Aktiv ingrediens Tillverkare
Halsbränna Omeprazol 10mg Omega Pharma

Hur fungerar det?

Zanprol tabletter innehåller den aktiva beståndsdelen omeprazol, som är en typ av läkemedel som kallas en protonpumpshämmare. Omeprazol är också tillgänglig utan ett varumärke, det vill säga som den generiska medicinen.) Omeprazol fungerar i magen att minska produktionen av magsyra.

Protonpumpar finns på celler som klär magen och används av dessa celler för att producera magsyra. Omeprazol verkar genom att hämma effekten av protonpumparna, vilket minskar produktionen av magsyra.

Syra produceras i magen som en normal del av matsmältningen. Men ibland denna syra kan rinna tillbaka in i matstrupen (esofagus). Detta kallas gastroesofagal reflux, och kan orsaka smärta och en brännande känsla som kallas halsbränna.

Omeprazol minskar produktionen av magsyra och därför stoppar överskottet syra strömmar tillbaka in i foodpipe. Det kan köpas receptfritt på apotek för att lindra halsbränna symptom i samband med sura uppstötningar.

Vad används det för?

 • Refluxtecken, t.ex. halsbränna, vuxna i åldern 18 år och över.

Hur tar jag det?

 • Vuxna över 18 år och äldre bör ta två Zanprol 10mg tabletter en gång om dagen. Tabletterna bör helst tas på morgonen. Du kan ta dem med eller utan mat.
 • Tabletterna ska sväljas hela med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte tabletterna. Om du har svårt att svälja tabletterna du kan bryta dem och sprida ut dem i en matsked icke kolsyrat vatten, sur fruktjuice (t.ex. äpple, apelsin eller ananas) eller äppelmos. Denna blandning bör tas inom 30 minuter. Rör alltid om blandningen innan det (det kommer inte att vara klart). De fasta partiklarna innehåller läkemedlet - tugga eller krossa dem. För att du har tagit all medicin bör du skölja glaset med vatten och dricka det. Använd inte kolsyrat vatten eller mjölk att skölja glaset.
 • Läkemedlet bör börja ge lindring av halsbränna symptom inom en dag eller så efter påbörjad behandling, men det kan ta två till tre dagars behandling innan symtomen är helt lättad. När dina symptom börjar bli bättre dosen bör minskas till en tablett en gång om dagen. När dina symptom har försvunnit ska du sluta ta medicinen. Du bör inte ta denna medicin för att förhindra halsbränna eller uppstötningar.
 • Om din halsbränna inte lindras inom två veckor efter påbörjad behandling med detta läkemedel bör du rådfråga din läkare. Ta inte detta läkemedel kontinuerligt i mer än fyra veckor utan att rådfråga din läkare igen.
 • Överskrid inte den rekommenderade dosen av detta läkemedel.

Varning!

 • Du bör rådgöra med din läkare innan du tar detta läkemedel om något av följande gäller dig:
  • du är 55 år eller äldre och har nya eller nyligen förändrade matsmältningsbesvär eller halsbränna symptom
  • du har behövt använda halsbränna eller matsmältningsbesvär rättsmedel kontinuerligt under fyra veckor eller mer för att kontrollera dina symtom
  • du ska genomgå en endoskopi eller urea utandningstest
  • du har gått ner i vikt oavsiktligt
  • du har blodbrist
  • du har svårigheter eller smärta svälja
  • du har blödning från ändtarmen (rektum)
  • du har ihållande kräkningar eller blod
  • du har buksmärta eller svullnad
  • du tidigare har haft ett magsår eller operation i magsäcken eller tarmarna
  • du har gulsot, leverproblem eller leversjukdom
  • du har något annat betydande medicinskt tillstånd.
 • Om du inte har upplevt någon lättnad från dina symptom efter två veckors behandling med detta läkemedel bör du kontakta din läkare för medicinsk rådgivning. Du bör också kontakta din läkare om du behöver fortsätta att ta detta läkemedel under fyra veckor eller längre för att kontrollera dina symtom.
 • Halsbränna och kan vara symtom på mer allvarliga sjukdomar såsom magsår och magcancer. Av denna anledning, om du lider av långvarig, återkommande halsbränna eller matsmältningsbesvär, bör du se till att du rådfråga din läkare regelbundet för hälsokontroller, särskilt om du är över 55 år och tar läkemedel på ett dagligen för att lindra dina symtom.
 • Eftersom omeprazol minskar surhetsgraden i magen, kan det leda till en något ökad risk för att få magen infektioner såsom Salmonella och Campylobacter.

Använd med försiktighet

 • Personer med nedsatt leverfunktion.

Får inte användas i

 • Barn och ungdomar under 18 år.
 • Zanprol tabletter innehåller laktos och är inte lämpliga för personer med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot något eller någon av dess ingredienser. Informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har upplevt en sådan allergi.

Om du känner att du har haft en allergisk reaktion, sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel bör inte användas under graviditet eller amning. Dock får andra läkemedel användas säkert under graviditet eller amning ger fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Alltid informera din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet, innan du använder något läkemedel.

 • Om du är gravid eller ammar bör du söka medicinsk rådgivning från din läkare innan du använder detta läkemedel. Dock är omeprazol inte känd för att vara skadligt vid användning under graviditet eller amning.

Biverkningar

Mediciner och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla människor som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller någon biverkning.

Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Huvudvärk.
 • Störningar i tarmen, såsom diarré, förstoppning, illamående, kräkningar, buksmärta eller gasbildning (flatulens).

Mindre vanliga (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • Yrsel eller snurrande känsla.
 • Sömnighet.
 • Sömnsvårigheter ( insomnia ).
 • Myrkrypningar (paraestesi).
 • Förhöjda leverenzymer.
 • Hudreaktioner såsom hudutslag, nässelutslag, klåda eller eksem.
 • Allmän sjukdomskänsla (sjukdomskänsla).
 • Svullnad i ben och vrister på grund av överskott av vätskeansamling (perifert ödem).

Sällsynta (påverkar mellan 1 på 1000 och 1 på 10.000 personer)

 • Dimsyn.
 • Torr mun.
 • Smakförändringar.
 • Inflammation i munnen (stomatit).
 • Thrush infektion (candidiasis) i magen eller tarmarna.
 • Smärta i muskler och leder.
 • Förvirring.
 • Agitation.
 • Depression.
 • Håravfall.
 • Ökad svettning.
 • Ökad känslighet i huden för UV-ljus (fotosensitivitet).
 • Minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar i blodet (leukopeni eller trombocytopeni).
 • Minskade nivåer av natrium i blodet (hyponatremi).
 • Inflammation i levern (hepatit).
 • Gulsot.
 • Njurinflammation (interstitiell nefrit).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 personer)

 • Aggression.
 • Hallucinationer.
 • Minskad nivå av magnesium i blodet (hypomagnesemi).
 • Leversvikt.
 • Muskelsvaghet.
 • Allvarliga hudreaktioner.
 • Bröstsvullnad hos män.
 • Impotens.

De biverkningar som listas ovan kanske inte inkluderar alla de biverkningar som rapporterats av läkemedlets tillverkare.

För mer information om andra eventuella risker med detta läkemedel, läs den information som tillhandahålls med läkemedlet eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan detta läkemedel påverka andra mediciner?

Du bör informera din farmaceut vilka mediciner du tar, inklusive sådana receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du köper detta läkemedel. Det är så att apotekare kan se detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att ta. Detta är särskilt viktigt om du tar något av de läkemedel som nämns nedan eftersom du kan behöva uppsöka läkare så att din behandling kan övervakas, eller din medicin doserna ändras.

Medan du tar detta läkemedel bör du inte ta några ytterligare läkemedel för att minska magsyra, t.ex. H2-antagonister såsom ranitidin eller cimetidin, såvida du rekommenderas att din läkare.

Omeprazol ska inte tas av personer som tar anti-HIV mediciner atazanavir, nelfinavir eller rilpivirin. Detta beror på att omeprazol minskar blodet av dessa läkemedel och kan göra dem mindre effektiva vid behandling av HIV-infektion.

Omeprazol kan öka blodnivåerna av följande läkemedel och kan därmed öka risken för deras biverkningar:

 • bensodiazepiner såsom diazepam, triazolam, lorazepam eller flurazepam
 • cilostazol (bör omeprazol undvikas hos personer som fick cilostazol)
 • citalopram
 • digoxin
 • escitalopram
 • metotrexat
 • fenytoin
 • raltegravir (bör omeprazol undvikas hos personer som tar raltegravir)
 • saquinavir (bör omeprazol undvikas hos personer som tar saquinavir)
 • takrolimus.

Omeprazol kan öka anti-blodkoagulationen effekten av blodförtunnande medicin warfarin. Om du tar warfarin rekommenderas att blodet levrar tid (INR) kontrolleras efter start och stopp detta läkemedel.

På grund av dess effekt på surhetsgraden i magen, kan omeprazol minska absorptionen av följande läkemedel från magen, vilket skulle kunna göra dem mindre effektiva:

 • erlotinib
 • itrakonazol
 • ketokonazol
 • lapatinib
 • pazopanib
 • posakonazol
 • ulipristal
 • vandetanib.

Den antidepressiva fluvoxamin kan öka mängden av omeprazol i blodet. Du kan behöva en lägre än normal dos av omeprazol om du tar denna antidepressiva och verkar vara att få en hel del omeprazol biverkningar.

Vorikonazol kan öka blodnivåerna av omeprazol och omeprazol kan öka blodnivåerna av voriconazol. Din läkare kan behöva justera din dos av dessa läkemedel om du har långvarig behandling med båda dessa läkemedel, eller om du har allvarliga leverproblem.

Den anti-HIV-läkemedel tipranavir kan minska mängden av omeprazol i blodet och kunde göra den mindre effektiv.

Omeprazol rekommenderas inte för personer som tar det trombocythämmande läkemedlet klopidogrel. Detta beror på att nya bevis har visat att omeprazol kan göra klopidogrel mindre effektivt för att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Detta läkemedel ska endast användas i kombination med klopidogrel om din läkare anser att det är viktigt.

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans

Losec Mepradec

Omeprazol kapslar och tabletter finns också tillgängliga utan ett varumärke, det vill säga som den generiska medicinen.