Optson

Xeomin (botulinumtoxin typ A)


Huvudsaklig användning Aktiv ingrediens Tillverkare
Muskelspasm Clostridium botulinumtoxin typ A Merz Pharma Europe Limited

Hur fungerar det?

Xeomin injektioner innehåller typ botulinumtoxin typ A, som är ett toxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum.

Clostridium botulinum toxin typ A är ett bakteriellt toxin som hindrar nerverna från att fungera normalt (ett nervgift). Det hindrar nerverna från att ge ut en kemikalie som kallas acetylkolin, vilket är viktigt för nerverna att kommunicera med muskelceller. Detta toxin hindrar alltså musklerna från att ta emot nervstimulering.

Förhindra nerv stimulering av muskler gör att musklerna att bli förlamad. Botulinumtoxin typ A orsakar muskel förlamning tills nerven utvecklar nya ändelser att kommunicera med musklerna. Det är användbart för behandling av tillstånd där alltför nervstimulering muskler orsakar onormal muskel funktion eller spasmer. Det injiceras i muskeln för detta ändamål.

Vad används det för?

 • Spastisk rotation av huvudet åt ena sidan hos vuxna (spastisk torticollis / cervikal dystoni).
 • Okontrollerad blinkande eller kontinuerligt stängning av ögonlocket hos vuxna (blefarospasm).
 • Spasticitet i övre extremiteter efter stroke (en böjd handled och knuten näve).

Varning!

 • Efter behandling med detta läkemedel kan du utveckla tillfälliga synstörningar som kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du påverkas ska du inte köra bil eller använda maskiner tills din syn förbättrats.
 • Om du eller någon du vårdar utvecklar några svälja, tala eller andas problem efter att ha behandling med detta läkemedel, bör du kontakta din läkare omedelbart.
 • Om dina symtom förbättras efter att ha dessa injektioner, se till att du återuppta dina normala aktiviteter successivt. Försök att inte göra för mycket för snabbt eftersom du kan riskera skador.
 • Alltför frekvent eller överdriven användning av detta läkemedel kan orsaka kroppen att producera antikroppar mot läkemedlet, vilket skulle kunna göra det mindre effektivt.
 • Detta läkemedel innehåller albumin, som fås från humant blod. Det finns en liten risk för virusinfektion i samband med användning av detta läkemedel, eftersom risken för överföring av infektiösa agens inte kan elimineras helt när humana blodprodukter.

Använd med försiktighet

 • Personer med inflammation på det föreslagna injektionsstället.
 • Personer som löper risk för blödning efter en injektion i en muskel, till exempel på grund blodproppssjukdomar såsom hemofili, eller behandling med blodförtunnande läkemedel.
 • Personer med uttalad svaghet eller slösa i muskeln som ska injiceras.
 • Människor med en historia av sväljsvårigheter (dysfagi), eller mat eller vätska kommer misstag i lungorna (aspiration).
 • Personer med kroniska andningsproblem.
 • Sjukdomar eller tillstånd som påverkar nervsystemet (neurologiska tillstånd) till exempel motorisk neuropati eller amyotrofisk lateralskleros.
 • Människor som nyligen har opererats eller ska genomgå operation inom en snar framtid.
 • Sjukdom som innebär hjärta och blodkärl (hjärt-kärlsjukdomar).
 • Människor som riskerar trångvinkelglaukom (gäller endast de som behandlas för blefarospasm).
 • Människor som har haft tidigare ögonkirurgi (gäller endast de som behandlas för blefarospasm).

Får inte användas i

 • Personer med infektion vid tilltänkt injektionsställe.
 • Personer som tidigare haft en allergisk reaktion mot botulinum toxin typ A injektioner.
 • Muskelproblem eller kroniska sjukdomar som påverkar musklerna, t ex myasthenia gravis, Eaton Lamberts syndrom.
 • Barn under 18 år.

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har upplevt en sådan allergi.

Om du känner att du har haft en allergisk reaktion, sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel bör inte användas under graviditet eller amning. Dock får andra läkemedel användas säkert under graviditet eller amning ger fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Alltid informera din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet, innan du använder något läkemedel.

 • Säkerheten för detta läkemedel för användning under graviditet har inte fastställts. Det bör inte användas under graviditet såvida inte anses nödvändig av din läkare. Sök läkare från din läkare.
 • Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Det rekommenderas inte för behandling av kvinnor som ammar. Sök läkare från din läkare.

Biverkningar

Mediciner och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här, betyder det inte att alla människor som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller någon biverkning.

Allmänna biverkningar

 • Smärta, ömhet eller blåmärken runt injektionsstället.
 • Brännande känsla när injektionen ges.
 • En tillfällig förändring i muskeln i närheten där injektionen ges.
 • Felplacerade injektioner kan förlama närliggande muskler och höga doser kan förlama muskler som inte är nära injektionsstället.
 • Svaghet.
 • Trötthet.
 • Influensaliknande symtom.
 • Svårighet eller smärta vid sväljning (dysfagi).
 • Mat eller vätska kommer misstag i lungorna (aspiration).
 • Utslag eller klåda.

Specifika biverkningar vid behandling blepharospasm

 • Den mjuka ögonlocksvävnaden lätt får blåmärken. Din läkare kommer att försöka minska detta genom ett lätt tryck efter injektionen.
 • Nedhängande övre ögonlocket.
 • Känsligheten av ögonen för ljuset.
 • Torra ögon.
 • Vattning ögon.
 • Vidöppna ögon.
 • Inflammation i främre delen av ögat (hornhinnan).
 • Ögonirritation.
 • Facial muskelsvaghet.
 • Ansiktsförlamning.
 • Förlamning av ögats muskler.
 • Yrsel.
 • Turning inåt eller utåt i ögonlocket.
 • Dubbel eller dimsyn.
 • Stickningar sensationer.
 • Huvudvärk.
 • Yrsel.
 • Trötthet.
 • Torr mun.
 • Svullna ögonlock.

Specifika biverkningar vid behandling av cervikal dystoni

 • Sväljsvårigheter.
 • Muskelsvaghet.
 • Ryggsmärtor.
 • Ögonsmärta.
 • Förändring i rösten.
 • Svagheten i nacken.
 • Ökad styvhet, stelhet eller ömhet i musklerna.
 • Torr mun.
 • Huvudvärk.
 • Tremor.
 • Yrsel.
 • Sömnighet.
 • Domningar.
 • Allmän sjukdomskänsla.
 • Nedhängande övre ögonlocket.
 • Dubbelseende.
 • Diarré.
 • Illamående och kräkningar.
 • Hudutslag eller klåda.

Hur kan detta läkemedel påverka andra mediciner?

Det är viktigt att berätta för din läkare eller apotekspersonal vilka läkemedel du redan tar, inklusive sådana receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du påbörjar behandling med detta läkemedel. Likaså, kolla med din läkare eller apotekspersonal innan du tar något nytt läkemedel medan du behandlas med detta, för att se till att kombinationen är säker.

Tala om för din läkare om du nyligen har haft några andra injektioner botulinumtoxin, för om denna injektionen ges alltför nära en tidigare injektion kan det orsaka kraftig muskelsvaghet.

Muskeln förlamande effekten av botulinumtoxin typ A kan ökas genom följande läkemedel:

 • aminoglykosidantibiotika, t ex neomycin, gentamicin, tobramycin
 • antibiotika såsom polymixins, tetracykliner eller linkomycin
 • muskelavslappnande medel, särskilt de som används vid narkos
 • spektinomycin.

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans

Azzalure Botox Dysport
Vistabel