Optson

Imuvac (influensavaccin)


Huvudsaklig användning Aktiv ingrediens Tillverkare
Förebyggande av influensa Inaktiverat influensavirus Abbott Healthcare

Hur fungerar det?

Imuvac är ett vaccin mot säsongsinfluensa (influensa). Det fungerar genom att provocera kroppens immunsvar mot influensaviruset, utan faktiskt orsakar sjukdomen.

När kroppen utsätts för främmande organismer, såsom virus och bakterier, producerar immunsystemet antikroppar mot dem. Antikroppar hjälper kroppen att känna igen och döda främmande organismer. De förblir då i kroppen för att hjälpa till att skydda kroppen mot framtida infektioner med samma organism. Detta kallas aktiv immunitet.

Immunförsvaret producerar olika antikroppar för varje främmande organism påträffas. Detta etablerar en pool av antikroppar som skyddar kroppen från olika sjukdomar.

Vacciner innehåller extrakt eller inaktiverade former av bakterier eller virus som orsakar sjukdomen. Dessa förändrade former av organismerna stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot dem, men egentligen inte orsakar sjukdom själva. Antikropparna producerade kvar i kroppen, så att om organismen påträffas naturligt, kan immunsystemet känna igen den och attackera den, vilket förhindrar det från att orsaka sjukdom.

Varje virus eller bakterier stimulerar immunförsvaret att producera en viss typ av antikropp. Detta innebär att olika vacciner behövs för att förhindra olika sjukdomar.

Influensavaccin stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot det virus som orsakar influensa. Influensaviruset, dock är ständigt ändrar sin struktur (muterar). Detta innebär att varje år olika vaccin innehållande olika stammar av viruset behövs. Alla märken årets influensavaccin innehåller tre olika stammar av influensavirus som har identifierats av Världshälsoorganisationen och EU som förhärskande för 2012-2013 säsongen. Dessa är en H1N1-stam av influensa A, en H3N2-stam av influensa A och en stam av influensa B.

Influensa vaccination bör upprepas varje år före början av influensasäsongen med lämpliga, godkända vaccin. Skydd mot influensa sker vanligen inom två till tre veckor efter vaccinationen, och längden på skyddet varierar, men vanligtvis varar 6 till 12 månader.

Vad används det för?

 • Förebyggande av säsongsbunden influensa (influensa) hos vuxna och barn från sex månader och uppåt.

En säsongsbunden influensa vaccin rekommenderas för personer som löper ökad risk för komplikationer, såsom lunginflammation eller tas in på sjukhus, om de får influensa.

Dessa människor omfattar personer över 65 år, som bor i längre vistelse vårdhem, gravida kvinnor och alla äldre än sex månader med en eller flera av följande villkor: kronisk lungsjukdom inklusive astma, kronisk njur-, lever, hjärta eller neurologisk sjukdom, diabetes, HIV-infektion, eller en underaktiv immunförsvar, antingen på grund av sjukdom eller behandling. Människor som lever med någon som har en underaktiv immunförsvar uppmanas också att ha ett influensavaccin, som är vårdare och sjukvårdspersonal som arbetar i direkt patientvård.

Department of Health har också rekommenderat att barn i åldrarna två till 17 år som annars är friska bör ingå i influensavaccinationsprogrammet. Dock kommer det inte att finnas kapacitet att utvidga programmet till alla barn fram till tidigast 2014. Barnen kommer att få ett nytt vaccin som heter Fluenz, som administreras av nässpray.

Hur ges det?

Vaccinet bör ges varje år före början av influensasäsongen (den bästa tiden att få det från september till början av november).

För vuxna och äldre barn vaccinet brukar ges som en enstaka injektion i en muskel i överarmen. För spädbarn och yngre barn låret är den föredragna platsen.

Vaccinet kan också ges under huden (subkutant).

Barn i åldern sex månader till mindre än nio år som inte tidigare vaccinerats mot influensa bör ges en andra dos av vaccinet minst fyra veckor efter första vaccinationen. Barn som tidigare haft ett influensavaccin behöver bara en dos.

Varning!

 • Detta vaccin skyddar endast mot influensa som orsakas av de stammar av influensavirus som är nära besläktade med de som finns i vaccinet. Det kommer inte att hindra influensaliknande sjukdomar som orsakas av andra bakterier.
 • Människor som har en underaktiv immunförsvar, t.ex. på grund av en genetisk defekt, sjukdom såsom HIV-infektion eller behandling med immunosuppressiva läkemedel såsom kemoterapi, kortikosteroider i höga doser, eller immunsuppressiva t.ex. användas efter en organtransplantation, inte kan ge en tillräckligt antal antikroppar som svar på detta vaccin. Som ett resultat, kan vaccinet vara mindre effektiva för dessa människor. Diskutera detta med din läkare.

Får inte användas i

 • Personer med feber eller infektion. (Vaccinet bör skjutas upp till efter tillfrisknande).
 • Personer som tidigare haft en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi eller svår astma attack) mot ägg eller kyckling protein.
 • Personer som tidigare haft en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) mot antibiotikan gentamicin.
 • Personer som tidigare haft en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) till formaldehyd, cetyltrimetylammoniumbromid eller polysorbat 80.
 • Detta vaccin rekommenderas inte till barn under sex månaders ålder, eftersom dess säkerhet och effektivitet inte har studerats i denna åldersgrupp.

Detta vaccin bör inte användas om du är allergisk mot något eller någon av dess ingredienser. Informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har upplevt en sådan allergi. Om du känner att du har haft en allergisk reaktion efter att ha detta vaccin, kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa vacciner skall inte användas under graviditet eller amning. Emellertid kan andra vacciner användas säkert i graviditet eller amning ger fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Alltid informera din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet, innan ha något vaccin.

 • Det finns inga kända skadliga effekter när detta vaccin ges till gravida kvinnor. Influensavaccination rekommenderas för alla gravida kvinnor.
 • Det finns inga kända skadliga effekter när detta vaccin ges till ammande mödrar.

Biverkningar

Vacciner och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta vaccin. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla människor som har detta vaccin kommer att uppleva det eller någon biverkning.

Detta vaccin innehåller inga levande virus och kan inte orsaka influensa.

Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Huvudvärk.
 • Svettningar.
 • Smärta i muskler och leder.
 • Feber (feber).
 • En allmän sjukdomskänsla (sjukdomskänsla).
 • Shivering.
 • Trötthet.
 • Smärta, svullnad, rodnad och förhårdnad av huden vid injektionsstället.
 • Blåmärken vid injektionsstället.

Dessa reaktioner beror för immunsystemet att svara på vaccinet och inte är influensa. De försvinner vanligtvis inom en till två dagar utan behandling.

Biverkningarna nedan har rapporterats efter marknadsintroduktion. Frekvensen av dessa biverkningar är okänd.

 • Svullna körtlar.
 • Utslag eller klåda.
 • Allergisk reaktion till aktiv beståndsdel.
 • Myrkrypningar (parestesi).
 • Kramper (konvulsioner).
 • Neurologiska sjukdomar som encefalomyelit och neurit.
 • Inflammation i blodkärl (vaskulit).
 • Tillfällig minskning av antalet blodplättar i blodet (trombocytopeni).

De biverkningar som listas ovan kanske inte inkluderar alla de biverkningar som rapporterats av vaccin tillverkaren. För mer information om andra eventuella risker med detta vaccin, läs den information som tillhandahålls med vaccinet eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan detta vaccin påverka andra mediciner?

Detta vaccin är inte känd för att påverka andra läkemedel.

Men människor tar mediciner som hämmar aktiviteten hos immunsystemet, exempelvis kemoterapi, kortikosteroider i höga doser, eller immunsuppressiva används efter en organtransplantation, kan inte producera tillräckligt många antikroppar som svar på detta vaccin. Som ett resultat, kan vaccinet vara mindre effektiva för dessa människor. Om du tar något av dessa läkemedel bör du diskutera detta med din läkare.

Detta vaccin kan ges samtidigt som andra vacciner, men om så är fallet, ska vaccinen ges i olika extremiteter.

Andra säsongsbetonade influensavaccin