Optson

Alphagan ögondroppar (brimonidin)


Huvudsaklig användning Aktiv ingrediens Tillverkare
Glaukom Brimonidintartrat Allergan

Hur fungerar det?

Alphagan ögondroppar innehåller den aktiva substansen Brimonidine, vilket är en typ av läkemedel som kallas alfa-agonist. Det fungerar genom att stimulera alfa receptorer finns på blodkärl i ögat.

Trycket inuti ögongloben är naturligtvis upprätthålls av ett kontinuerligt flöde av vätska som kallas kammarvatten genom ögongloben. Kammarvatten produceras av en del av ögat som kallas ciliarkroppen. Det rinner ur ögongloben genom kanaler kallas trabekelverket. Om ett utflöde av kammarvatten är blockerad, såsom vid glaukom, bygger kammarvattnet upp inne i ögat, vilket ökar trycket i ögongloben. Detta tryck måste minskas, eftersom det annars kan skada synnerven och försämra synen som följd.

Brimonidin stimulerar alfa-receptorer finns på de blodkärl som försörjer ciliarkroppen. Detta gör att blodkärlen drar ihop sig, och minskar mängden vattnig vätska som filtrerar bort av blodkärlen för att bilda kammarvatten.

Brimonidin arbetar därför genom att minska inflödet av kammarvatten in i ögongloben, vilket minskar trycket i ögat. Det används för att behandla tillstånd där det tas upp tryck i ögat, såsom glaukom.

Brimonidin ögondroppar används för att behandla glaukom hos personer som inte kan använda beta-blockerare ögondroppar. De kan också användas i kombination med andra typer av ögondroppar, t.ex. betablockerare eller analoger prostglandin, för behandling av glaukom i människor vars ögontrycket har inte sänkts tillräckligt med en medicin.

Ögondroppar används för att producera en lokal effekt i ögat, med minimal effekt på andra delar av kroppen. Du kan ytterligare minska mängden läkemedel som absorberas i blodet och öka den lokala aktionsgruppen i ögat genom att trycka på din tårkanalen (hörnet av ögat närmast näsan) samtidigt sätta i ögondroppar och en minut efter.

Vad används det för?

 • Förhöjt tryck i ögat (okulär hypertension).
 • Öppenvinkelglaukom.

Varning!

 • Detta läkemedel ska inte tas genom munnen.
 • Vid användning av dessa ögondroppar bör du vara noga med att inte röra flaskans spets någon yta, eller ögat, för att undvika kontaminering av ögondroppar.
 • Alphagan ögondroppar innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, vilket kan absorberas av mjuka kontaktlinser och ge ögonirritation. Om du använder mjuka kontaktlinser, bör du ta bort dem innan du sätter i dessa ögondroppar. Du bör vänta minst 15 minuter efter droppning innan du sätter dina linser igen
 • Detta läkemedel kan orsaka dimsyn eller onormal syn, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda machinary, speciellt på natten eller i reducerad belysning. Du bör också ta hänsyn till att detta läkemedel ibland kan dåsighet eller trötthet, vilket också kan påverka din förmåga att köra bil eller använda machinary.
 • Alphagan ögondroppar är sterila tills de öppnas. Burkarna innehåller ett konserveringsmedel som hjälper till att hålla ögondroppar sterila när de är i bruk. Men är någon medicin kvar i flaskan när den varit öppen i fyra veckor eller mer kan vara kontaminerade med bakterier och bör inte längre användas. Kassera noggrant, helst genom att återvända till apoteket. Du kanske tycker att det är bra att skriva datumet för första öppningen på paketet.
 • När du använder detta läkemedel bör du ha regelbundna synundersökningar.

Använd med försiktighet

 • Sjukdom som innebär hjärta och blodkärl (hjärt-kärlsjukdomar).
 • Minskad blodtillförsel till hjärtat (koronar insufficiens), t.ex. personer med kärlkramp.
 • Minskad blodtillförsel till hjärnan (cerebral insufficiens), t.ex. personer som har haft en stroke eller mini-stroke (transitorisk ischemisk attack).
 • Människor som upplever blodtrycksfall när du flyttar från liggande till sittande eller stående, som resulterar i yrsel och svindel (postural hypotension).
 • Förträngning av blodkärlen i händerna, vilket orsakar domnade och smärtsamma fingrar (Raynauds fenomen).
 • Progressiv sjukdom som innebär förträngning av blodkärlen i benen (thromboangiitis obliterans).
 • Depression.
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Nedsatt leverfunktion.

Får inte användas i

 • Människor tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller tricykliska antidepressiva eller mianserin.
 • Amning.
 • Spädbarn och barn under två års ålder.
 • Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år. Om detta läkemedel har ordinerats till barn mellan 2 och 12 års ålder det ska göras med försiktighet och barnet övervakas noga, eftersom medicinen mycket ofta orsakar sömnighet i denna åldersgrupp, särskilt hos barn wieghing mindre än 20kg.

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot något eller någon av dess ingredienser. Informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har upplevt en sådan allergi.
Om du känner att du har haft en allergisk reaktion, sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel bör inte användas under graviditet eller amning. Dock får andra läkemedel användas säkert under graviditet eller amning ger fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Alltid informera din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet, innan du använder något läkemedel.

 • Säkerheten för detta läkemedel under graviditet har inte fastställts. Det bör användas med försiktighet under graviditet, och endast om den förväntade nyttan för modern överväger varje tänkbar risk för fostret. Sök läkare från din läkare.
 • Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Det bör inte användas av ammande mödrar. Sök läkare från din läkare.

Biverkningar

Mediciner och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla människor som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller någon biverkning.

 • Röda ögon på grund av ökad blodtillförsel (hyperemi).
 • Eye brännande eller stickande känsla.
 • Torr mun.
 • Ögonirritation.
 • Eye klåda.
 • Vätskefyllda blåsor i bindhinnan i ögat (konjunktivala folliklar).
 • Känslan av att något är i ögat.
 • Dimsyn.
 • Ögonsmärta.
 • Huvudvärk.
 • Trötthet.
 • Dåsighet.
 • Inflammation i ögonlocken (blefarit).
 • Inflammation av membranet som linjer insidan av ögonlocken och utsidan av ögongloben, orsakar rodnad och ansvarsfrihet (konjunktivit).
 • Motvilja mot ljus (fotofobi).
 • Hornhinneerosion.
 • Torra ögon.
 • Yrsel.
 • Smakförändringar.
 • Ökning eller minskning av hjärtfrekvensen eller onormala hjärtslag.

De biverkningar som listas ovan kanske inte inkluderar alla de biverkningar som rapporterats av drogen tillverkaren.
För mer information om andra eventuella risker med detta läkemedel, läs den information som tillhandahålls med läkemedlet eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan detta läkemedel påverka andra mediciner?

Den brimonidin i dessa ögondroppar kan absorberas i blodet i små mängder efter applicering i ögat och det kan därför interagera med andra mediciner som du tar via munnen, injektion, hudlapp eller stolpiller. Du bör tala om för din läkare eller apotekspersonal vilka läkemedel du redan använder, inklusive de receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du påbörjar behandling med detta läkemedel. Likaså, kolla med din läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar några nya läkemedel medan du använder den här, för att se till att kombinationen är säker.

Tillverkaren anger att dessa ögondroppar ska inte användas av personer som tar något av följande läkemedel:

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. antidepressiva fenelzin, tranylcypromin eller isocarboxacid
 • tricykliska antidepressiva, exempelvis amitriptylin, imipramin
 • relaterade antidepressiva, t.ex. mianserin.

Om du använder mer än en typ av ögondroppar bör du administrera dem minst fem minuters mellanrum, för att förhindra att andra droppe tvätta bort det först. Använd ögat geler eller salvor räcker.

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans

Det finns för närvarande inga andra läkemedel finns i Europa som innehåller brimonidin som enda aktiva ingrediensen.

COMBIGAN ögondroppar innehåller brimonidin i kombination med beta-blockerare medicin timolol.