Optson

Piriteze allergi tabletter (cetirizin)


Huvudsaklig användning Aktiv ingrediens Tillverkare
Hösnuva Cetirizin hydroklorid GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Hur fungerar det?

Piriteze allergi tabletter innehåller den aktiva beståndsdelen cetirizin, som är en typ av läkemedel som kallas en icke-sederande antihistamin. Cetirizin är också tillgänglig utan ett varumärke, det vill säga som den generiska medicinen. Cetirizin verkar genom att förhindra åtgärder av histamin.

Histamin är ett ämne som produceras av kroppen som en del av sina försvarsmekanismer. Det lagras i celler som kallas mastceller, i nästan alla vävnader i kroppen. När kroppen reagerar på ett främmande ämne (kallas ett allergen, t.ex. blomma pollen), är mastcellerna stimuleras av allergen och släppa sina förråd av histamin.

Den frigjorda histamin binder sedan till dess receptorer (H 1-receptorer), vilket orsakar en kedjereaktion som resulterar i allergiska symptom. Det orsakar en ökning av blodflödet till det område av allergi, och frisläppandet av andra kemikalier som lägger till det allergiska svaret.

Allt detta resulterar i symptomen på en allergisk reaktion. I hösnuva, orsakar histamin inflammation i näsa, ögon eller luftvägar och resulterar i kliande rinnande ögon, rinnande näsa, nysningar och nästäppa.

Cetirizin fungerar genom att blockera histamin H 1-receptorer. Den hindrar inte den faktiska frisättningen av histamin från mastceller, men förhindrar den bindning till dess receptorer. Detta i sin tur förhindrar utsläpp av andra allergi kemikalier och minskar blodtillförseln till området, ge befrielse från den typiska symtom på hösnuva.

Cetirizin kan också användas för att lindra symptomen av ett tillstånd som kallas kronisk idiopatisk urtikaria. Detta är en kronisk klåda, liknande nässelutslag, men utan uppenbar orsak. Blockering åtgärder av histamin lindrar klåda och minskar utslag med detta villkor.

Cetirizin kallas ett icke-sederande antihistamin eftersom det inte går in i hjärnan, och är därför osannolikt att orsaka dåsighet. Dock kan vissa människor uppleva några smärre dåsighet.

Vad används det för?

 • Lindra symtom på hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) hos vuxna och barn i åldern sex år och äldre.
 • Lindra symtomen av nasala allergier såsom sällskapsdjur allergier eller damm allergier kvalster som förekommer under hela året (perenn allergisk rinit) hos vuxna och barn från sex år och över.
 • Kliande, nässelutslag typ utslag (nässelutslag) hos vuxna och barn från sex år och över.

Hur tar jag det?

 • Vuxna och ungdomar över 12 år ska ta en tablett en gång dagligen.
 • Barn från 6 till 12 år bör få en halv tablett två gånger om dagen.
 • Tabletterna ska sväljas med en drink. De kan tas med eller utan mat.
 • Du kan fortsätta att använda detta läkemedel varje dag för att lindra dina symptom så länge du utsätts för allergenet, till exempel under hela pollensäsongen. Följ instruktionerna från din läkare eller apotekspersonal.
 • Överskrid inte den rekommenderade dosen.
 • Om symtomen kvarstår trots behandling, kontakta läkare från din läkare eller apotekspersonal.

Varning!

 • Även om cetirizin är en icke-sederande antihistamin, ibland en del människor kan uppleva dåsighet. Du bör se till att du vet hur detta läkemedel påverkar dig innan du utför potentiellt farliga aktiviteter. Om du inte hittar detta läkemedel gör dig sömnig bör du undvika att dricka alkohol eller tar andra läkemedel som orsakar dåsighet med det, eftersom detta kan göra någon sömnighet eller minskad vakenhet värre.
 • Om du ska genomgå någon skin prick eller patch tester för att diagnostisera allergier bör du sluta ta antihistaminer minst 48 timmar före testen. Detta beror på att antihistaminer kan förhindra eller minska de hudreaktioner som indikerar en allergi, och så kan göra testresultaten otillförlitliga.

Använd med försiktighet

 • Personer med nedsatt njurfunktion. Du kan behöva en lägre dos av detta läkemedel om du har njurproblem. Fråga din läkare eller apotekspersonal.
 • Epilepsi.

Får inte användas i

 • Barn under sex år. (Flytande former av cetirizin är tillgängliga från apotek för yngre barn - se slutet av sidan).
 • Personer med svår njursvikt som kräver dialys.
 • Piriteze allergi tabletter innehåller laktos och bör inte tas av personer med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Informera din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har upplevt en sådan allergi.

Om du känner att du har haft en allergisk reaktion, sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel bör inte användas under graviditet eller amning. Dock får andra läkemedel användas säkert under graviditet eller amning ger fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Alltid informera din läkare om du är gravid eller planerar en graviditet, innan du använder något läkemedel.

 • Säkerheten för detta läkemedel under graviditet har inte fastställts. Det bör inte användas under graviditet annat än på inrådan av en läkare. Sök läkare från din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid.
 • Detta läkemedel passerar över i bröstmjölken. Även om effekterna av detta på en ammande barnet inte är känd, kan det göra potentiellt barnet dåsig eller irriterad. Om du ammar ska du bara använda detta läkemedel om din läkare.

Biverkningar

Mediciner och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här, betyder det inte att alla människor som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller någon biverkning.

Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Huvudvärk.
 • Torr mun.
 • Ont i halsen.
 • Yrsel.
 • Rastlöshet.
 • Mage eller tarmbesvär.
 • Sömnighet.
 • Trötthet.
 • Diarré.
 • Illamående.
 • Rinnande näsa.

Mindre vanliga (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • Agitation.
 • Svaghet.
 • Stickningar sensationer.
 • Klåda och utslag.

Sällsynta (påverkar mellan 1 på 1000 och 1 på 10.000 personer)

 • Aggression.
 • Förvirring.
 • Depression.
 • Sömnsvårigheter (insomnia).
 • Vätskeansamling (ödem).
 • Viktökning.
 • Ökad hjärtfrekvens.
 • Onormal leverfunktion.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 personer)

 • Förändringar i smaken.
 • Dimsyn.
 • Tremor.
 • Rörelse problem.
 • Svårighet eller smärta vid urinering.

De biverkningar som listas ovan kanske inte inkluderar alla de biverkningar som rapporterats av läkemedlets tillverkare.

För mer information om andra eventuella risker med detta läkemedel, läs den information som tillhandahålls med läkemedlet eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan detta läkemedel påverka andra mediciner?

Det är viktigt att berätta för din läkare eller apotekspersonal vilka läkemedel du redan tar, inklusive sådana receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du börjar ta detta läkemedel. Likaså, kolla med din läkare eller apotekspersonal innan du tar något nytt läkemedel samtidigt med denna, för att se till att kombinationen är säker.

Antihistaminer kan motsätta effekten av histamin (används för att behandla leukemi) och rekommenderas inte för människor som har denna behandling.

Antihistaminer kan också motsätta effekten av Betahistine (används för att behandla Ménières sjukdom).

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans

 • Benadryl allergi flytande frisättning.
 • Benadryl allergi oral sirap.
 • Benadryl för barn allergi lösning.
 • Benadryl en om dagen.
 • Benadryl en om dagen lättnad.
 • Boots hösnuva och allergi tabletter lättnad och sirap.
 • Care hösnuva och allergi lösning.
 • Piriteze allergi sirap.
 • Pollenshield hösnuva lättnad tabletter.
 • Zirtek allergi lättnad för barn.
 • Zirtek allergi lättnad tabletter.
 • Zirtek allergi lösning.
 • Zirtek allergi tabletter.

Cetirizintabletter och orala lösningar är också tillgängliga utan ett varumärke, det vill säga som den generiska medicinen.